Alabán Péter

Alabán Péter történész, az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. Kutatásai főként az iparosítás társadalmi hatásait, az átalakuló paraszti és ipari munkás rétegeket és a falvak világát vizsgálták az Ózdi Kohászati Üzemek vonzáskörzetében, újabban pedig a rendszerváltozást megelőző és azt követő jelenkori történeti folyamatokat elemzik lokális és regionális szinteken a posztindusztrializáció időszakában. PhD-értekezését a dezintegráció társadalomtörténeti összefüggéseiről írva, 2019-ben sikeres védést tett az Eszterházy Károly Egyetemen. A 2010-ben „Domaháza monográfiája és társadalomtörténeti bibliográfiája” címmel megjelent könyvét számos tanulmány követte, míg a disszertációból készült önálló kötet, „Egykor volt gyárváros… Társadalmi változások Ózdon és környékén” címmel 2020 szeptemberében jelent meg a Kronosz Kiadó gondozásában.

Társadalomtörténeti elemzésekben az audiovizuális forrásokon keresztül történő megközelítés, a fényképezőgépeken, illetve kamerákon keresztül látható és láttatott életvilág jelenségeinek feldolgozása hiányterületnek nevezhető, így a szocialista időszakra fókuszálva az észak-borsodi iparvidék, azon belül pedig Ózd és környéke társadalmának vizsgálata a „minden mindennel összefügg” kérdéskörére, az életformák különbözőségeire, a mezőgazdasági és az ipari munka „kereszteződéseire”, az azok határmezsgyéjén mozgó megélhetési lehetőségeire, az ipari munkavállalásra történő áttérésre, a munka világában betöltött szerepére, majd a rendszerváltással okozott törésvonalakra igyekszik kitérni.

Kulcsszavak: társadalomtörténet, munka- és munkástörténet, filmszociográfia, szociofotó, vidéktörténet